Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19765 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
19501
370601170807283
 • - Về việc: Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất và Chuyển thông tin địa chính
 • ĐẶNG TRỌNG LAI
 • - Ngày nộp: 08/08/2017 08:16:25
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2017 08:16:25
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2017 08:16:25
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:15:27
 • Hồ sơ 370601170807283 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19502
370601170807299
 • - Về việc: Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất và Chuyển thông tin địa chính
 • ĐẶNG XUÂN MINH
 • - Ngày nộp: 08/08/2017 09:22:37
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2017 09:22:37
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2017 09:22:37
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:15:13
 • Hồ sơ 370601170807299 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19503
370601170808116
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • NGUYỄN THỊ LỘC
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 10:51:46
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 10:51:46
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 10:51:46
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:14:58
 • Hồ sơ 370601170808116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19504
370601170808118
 • - Về việc: Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất
 • VÕ SỸ KẾ
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 10:53:47
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 10:53:47
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 10:53:47
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:14:45
 • Hồ sơ 370601170808118 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19505
370601170808119
 • - Về việc: Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất
 • VÕ VĂN HÂN
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 10:54:42
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 10:54:42
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 10:54:42
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:14:32
 • Hồ sơ 370601170808119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19506
370601170808120
 • - Về việc: Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất
 • VÕ VĂN TÂN
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 10:55:51
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 10:55:51
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 10:55:51
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:14:15
 • Hồ sơ 370601170808120 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19507
370601170807361
 • - Về việc: Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất
 • TRẦN VĂN SƠN
 • - Ngày nộp: 09/08/2017 08:37:52
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2017 08:37:52
 • - Ngày dự kiến trả: 30/08/2017 08:37:52
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:14:00
 • Hồ sơ 370601170807361 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19508
370601170807365
 • - Về việc: Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất và Chuyển thông tin địa chính
 • NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • - Ngày nộp: 09/08/2017 09:14:28
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2017 09:14:28
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2017 09:14:28
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:13:46
 • Hồ sơ 370601170807365 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19509
370601170807379
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • PHAN VĂN CHÍNH
 • - Ngày nộp: 09/08/2017 14:44:15
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2017 14:44:15
 • - Ngày dự kiến trả: 30/08/2017 14:44:15
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:13:33
 • Hồ sơ 370601170807379 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19510
370601170807380
 • - Về việc: Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất
 • PHAN TRỌNG LONG (NTK)
 • - Ngày nộp: 09/08/2017 14:47:43
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2017 14:47:43
 • - Ngày dự kiến trả: 21/09/2017 14:47:43
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:13:19
 • Hồ sơ 370601170807380 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19511
370601170807397
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • HOÀNG DANH DIỆM
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 07:22:56
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 07:22:56
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 07:22:56
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:13:05
 • Hồ sơ 370601170807397 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19512
370601170807416
 • - Về việc: Thủ tục cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất và Chuyển thông tin địa chính
 • TRẦN THỊ LAM
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 08:02:23
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 08:02:23
 • - Ngày dự kiến trả: 08/09/2017 08:02:23
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:12:52
 • Hồ sơ 370601170807416 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19513
370601170807431
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • HOÀNG THỊ THAI (NTK)
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 09:03:18
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 09:03:18
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 09:03:18
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:12:37
 • Hồ sơ 370601170807431 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19514
370601170807437
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • NGUYỄN THỊ HỒNG ÍCH
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 09:21:36
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 09:21:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 09:21:36
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:12:24
 • Hồ sơ 370601170807437 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành
19515
370601170807446
 • - Về việc: Thủ tục Chuyển thông tin địa chính
 • NGUYỄN CẢNH DỤ
 • - Ngày nộp: 10/08/2017 10:28:57
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2017 10:28:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 10:28:57
 • - Ngày có kết quả: 01/09/2017 10:12:09
 • Hồ sơ 370601170807446 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa UBND Huyện Yên Thành