Tìm thấy 3969 thủ tục

Mức độ 3
Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD cho thương nhân nước ngoài
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D (Giấy CNXXMD) qua Internet
Mức độ 2
Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Và Giới Thiệu Địa Điểm Đối Với Dự Án Không Thuộc Diện Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc Hội
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Loading...