Tìm thấy 3978 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi
Mức độ 3
Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi
Mức độ 3
Tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Tiếp nhận thang, bảng lương trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 3
Điều chỉnh tên dự án đầu tư,tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Mức độ 3
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 3
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 3
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Mức độ 3
Đăng ký Cấp giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài
Loading...