Tìm thấy 3969 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất(một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội
Mức độ 2
Xác nhận và đè nghị tiếp nhận người già cô đơn và nhà ở xã hội
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng
Loading...